Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden jouw-eerste-auto.nl

Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) die gelden voor het gebruik van de website jouw-eerste-auto.nl, waarop diensten worden aangeboden door jouw-eerste-auto.nl (waarvan de identiteit hieronder wordt beschreven) gericht op particulieren en bedrijven.

Van overeenkomstige toepassing op ieder gebruik van de website en de geleverde diensten zijn daarnaast tegelijkertijd:
• Privacy Statement jouw-eerste-auto.nl
te vinden op: http://jouw-eerste-auto.nl
• Disclaimer jouw-eerste-auto.nl
te vinden op: http://jouw-eerste-auto.nl
• Cookie Statement jouw-eerste-auto.nl
 te vinden op: http://jouw-eerste-auto.nl

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en aanvullende overeenkomsten die met de wederpartij worden gesloten. Daarvoor gelden specifieke Aanvullende Bepalingen (zoals onderaan gedefinieerd) – voor zover van overeenkomstige toepassing.
Identiteit van de Ondernemer
Naam onderneming: Jouw-eerste-auto.nl
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (B.V.)
Handelend onder de naam/namen: jouw-eerste-auto.nl 
Op de website(s): jouw-eerste-auto.nl
Vestigingsadres: Christiaan Huygensstraat 34 Strijen 3291CN
Telefoonnummer: 078-2048010
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 18:00
E-mailadres: info@jouw-eerste-auto.nl
KvK-nummer: 68825277
Btw-nummer: NL857608770B01

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
• Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden en bepalingen;
• Overeenkomst: Een overeenkomst tot gebruik van de Website en de Diensten;
• Ondernemer: Besloten Vennootschap (BV), handelend onder jouw-eerste-auto.nl en exploitant c.q. aanbieder van de Website en de Diensten, waarvan de Identiteit hierboven in detail is omschreven.
• Website: De door Ondernemer geëxploiteerde website c.q. webapplicatie – die online kan worden benaderd via http://jouw-eerste-auto.nl – waarmee de Diensten door Ondernemer ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij.
• De Diensten: verzameling functionaliteiten en toepassingen die door Ondernemer aan Wederpartij worden geboden via de Website, hoofdzakelijk gericht op (doch niet beperkt tot) het bieden van de mogelijkheid aan Wederpartij tot het het online te koop aanbieden en bepalen c.q. berekenen van de waarde van een Voertuig, met het uiteindelijke doel deze door te verkopen aan consumenten. Ondernemer functioneert zodoende als handelaar, die aanbod (ofwel het Voertuig van de Wederpartij) en vraag (ofwel een Bieder geïnteresseerd in het kopen van desbetreffend Voertuig) met als uiteindelijke doel totstandkoming van een overeenkomst tussen Verkoper en Koper.
• Wederpartij: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten;
• Voertuig: de personen- of bedrijfsauto van de Wederpartij;
• Bieder: het autobedrijf die een bieding uitbrengt op het Voertuig of een consument.
• Koper: de Bieder waarvan het bieding door de Wederpartij is geaccepteerd; Of de koper van een voertuig na overeengekomen.

Artikel 1 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website en de Diensten.
2. Op deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens de Privacy Statement, Disclaimer en Cookie Statement van toepassing.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen van Ondernemer, ook wanneer desbetreffende (rechts)handelingen
niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanvullende overeenkomsten die met de wederpartij worden gesloten. Daarvoor gelden
specifieke Aanvullende Bepalingen (zoals onderaan gedefinieerd) – voor zover van overeenkomstige toepassing.
5. Inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van met
Ondernemer gesloten overeenkomsten tenzij Ondernemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. In
dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
7. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
8. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Door gebruik van de Website stemt Wederpartij
ermee in dat steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden van toepassing zal zijn.
9. De Aanvullende bepalingen gelden uitsluitend in specifieke gevallen, waarbij:
a) De Wederpartij diens Voertuig aanmeldt op de Website, waarna Ondernemer tot bemiddeling bij de verkoop van het Voertuig tussen Wederpartij en een Bieder overgaat; in dat geval zijn de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” – Aldus de Appences 1 t/m 14 – in aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing.
b) De Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke verkoop van diens Voertuig aan een Bieder (die in dat geval Koper wordt), na aanmelding op de Website en na bemiddeling door Ondernemer; in dat geval zijn de “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling” – Aldus de Appences 1 t/m 14 – in aanvulling op onderhavige Algemene Voorwaarden en de “Aanvullende Bepalingen bij aanmelden Voertuig en bemiddeling bij verkoop” (na het aanmelden van diens Voertuig door Wederpartij op de Website) van overeenkomstige toepassing.
10. Indien in deze Algemene Voorwaarden bepalingen op enig onderdeel strijdig of onverenigbaar zijn met voorwaarden aldus omschreven in de
Aanvullende Bepalingen, prevaleert het bepaalde in desbetreffende Appendix/Appendices van de Aanvullende Bepalingen.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wederpartij van de Website en de Diensten – welke worden aangeboden door de Ondernemer – gebruik maakt.
2. De Overeenkomst eindigt van rechtswege met het verstrijken van de gebruiksperiode.

Artikel 3 – Beschikbaarheid
1. Ondernemer doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat de Website beschikbaar is, maar kan de volledige en permanente beschikbaarheid van het
Platform en/of de Diensten niet garanderen.
2. Ondernemer garandeert niet dat de Website te allen tijde foutloos werkt.
Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als de Website
niet of niet foutloos werkt.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde
informatie op de Website.
4. Ondernemer zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de Website te
beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging,
vernietiging of verlies van de door de Wederpartij via de Website ingevoerde
gegevens, maar Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake en geeft
ter zake geen garanties.
5. Deze Algemene Voorwaarden zijn te vinden op jouw-eerste-auto.nl/algemene-voorwaarden/. Op verzoek
zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden kosteloos aan Wederpartij
toezenden.
6. Ondernemer behoudt zich het recht voor om de Website te wijzigen en
bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de Website te wijzigen, te
verwijderen of toe te voegen.
7. Ondernemer is verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Website. Ondernemer kan de Website (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud.

Artikel 4 – Prijzen
1. Ondernemer biedt de Diensten gratis aan. Ondernemer mag besluiten om Wederpartij te laten betalen. In dat geval zal een prijswijziging tijdig
bekend worden gemaakt, waarna deze uitsluitend van toepassing is op een nieuwe Overeenkomst.
2. Als wederpartij moet betalen voor (een onderdeel van) de Diensten, zal Ondernemer dit duidelijk op de Website vermelden.
3. Alleen bij de daadwerkelijke verkoop van een Voertuig worden door Ondernemer kosten in rekening gebracht aan Wederpartij voor bemiddeling.

Artikel 5 – Gebruik
1. Wederpartij moet minstens 18 jaar oud zijn om van de Website gebruik te mogen maken.
2. Wederpartij dient de informatie die – al dan niet in geautomatiseerde vorm – door of wegens de Website aan hem/haar wordt verstrekt te allen tijde af te schermen voor anderen.
3. Wederpartij stemt ermee in dat het klikken op links en/of knoppen op de Website zelf, of in e-mails die verwijzen naar de Website, leidt tot bindende handelingen van zijn/haar kant. Hieronder vallen het bevestigen van afspraken en/of het akkoord geven op voorstellen en/of aanbiedingen.
4. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van diens internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die nodig zijn voor het gebruik van de Website.

Artikel 6 – Misbruik
1. Wederpartij mag de Website niet zodanig gebruiken dat daarmee de Nederlandse wet en/of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving wordt geschonden.
2. Wederpartij zal geen informatie met gebruikmaking van de Website verspreiden die: 
o in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
o in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet; 
o de rechten van derden schendt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten op de Website te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;
o Pornografische inhoud bevat, te weten filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
o Teksten of afbeeldingen bevat die schade kan toebrengen aan, of beledigend, kwetsend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn ten opzichte van anderen;
o geclassificeerd kan worden als ongevraagde reclame (spam);
o fouten bevat of misleidend is;
o het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
o Virussen, malware, spyware of andere software betreft die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Wederpartij mag zich op geen enkele manier voordoen als iemand anders
4. Wederpartij zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden, mocht hij/zij daar onverhoopt toegang toe verkrijgen. Ook zal
Wederpartij in dat geval deze gegevens niet misbruiken en per direct contact met Ondernemer opnemen om deze daarvan op de hoogte te stellen.
5. Wederpartij mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.
6. Indien Wederpartij melding wilt maken van een gebruiker die de Website misbruikt, kan dat per e-mail via email@adres-nl

Artikel 7 – Uitsluiting
1. Als Ondernemer het redelijke vermoeden heeft dat Wederpartij de wet en/of deze Algemene Voorwaarden – in het bijzonder de bepalingen in voornoemd Artikel “Misbruik” – overtreedt, kan Wederpartij (deels) worden uitgesloten van de Diensten.
2. Ondernemer kan Wederpartij uitsluiten van de Diensten door onderdelen van de Dienst te blokkeren.

Appendix 8 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de Diensten, de Website en de daarmee verband houdende technieken alsook alle verstrekte informatie, berusten en blijven berusten bij Ondernemer en/of zijn licentiegevers of toeleveranciers. Hieronder dient in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan alle bestaande en toekomstige auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, modelrechten, databankrechten, octrooirechten, software c.q. broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Website en de onderliggende technieken.
2. Aan de Wederpartij wordt uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Diensten en de Website verleend voor de duur van de overeenkomst tot gebruik van de Diensten en slechts voor zover zodanig recht noodzakelijk is voor het daadwerkelijk gebruik van de Diensten en de Website.
3. De Wederpartij heeft nimmer het recht om enige aanpassing te verrichten aan enig onderdeel van de software die onderdeel van de Website en/of de Diensten uitmaakt, dan wel daarvan een kopie daarvan te maken, deze te decompileren of op enige andere wijze te (trachten te) bewerken.
4. Het gebruik van de Website en de Diensten door de Wederpartij kan leiden tot het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, indien deze door of namens de Wederpartij zelf ter beschikking worden gesteld. In dergelijke gevallen verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Ondernemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
5. Alle door de Ondernemer verstrekte stukken (waaronder – doch niet beperkt tot – werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 9 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Ondernemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Ondernemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer info: Privacy Statement

Appendix 10 – Aansprakelijkheid
1. De Website en/of de Diensten kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
2. Ondernemer kan nooit garanderen dat de gegevens op de Website correct zijn, maar zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens, dataverlies en/of -diefstal. Ondernemer kan noch voor verstoorde gegevens, noch voor dataverlies en/of -diefstal aansprakelijk worden gehouden.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van de door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot) gevolgschade, immateriële schade, gemiste c.q. gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verlies en/of diefstal van gegevens, en/of schade door cyberaanvallen van hackers.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Ondernemer.

Appendix 11 – Vrijwaring
1. Wederpartij vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen overheden – die verband houden met het gebruik door de Wederpartij van de Website en de Diensten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de Wederpartij op verzoek van Ondernemer voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Ondernemer door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de Wederpartij alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
2. Daarbij geldt dat de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 12 – Overmacht
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder ‘Overmacht’ dient in het kader van deze Algemene Voorwaarden in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van de Ondernemer liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan de Ondernemer in redelijkheid niet kan worden gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: stroomstoringen, internetstoringen, weersinvloeden, oorlog, terrorisme, rellen, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de overeenkomst door de Ondernemer ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in c.q. toebrengen van schade aan en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Ondernemer toebehoren en/of waarvan Ondernemer afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Ondernemer of door haar ingeschakelde derden, of enige andere situatie waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen.
3. In geval van overmacht is Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover Ondernemer als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13 – Vindplaats
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58621075.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens online gepubliceerd en te raadplegen via jouw-eerste-auto.nl/algemene-voorwaarden/. Op verzoek zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden kosteloos aan Wederpartij toezenden.

Artikel 14 – Slotbepalingen
1. In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de
daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de
overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen
gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle
eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Ondernemer ter zake van het
onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
3. Overdracht door Wederpartij van een Overeenkomst of de daarin vervatte
rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ondernemer, welke toestemming kan worden gegeven onder
bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.
4. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in
eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter
van de Rechtbank Rotterdam.